AL JAMEA TUS SAIFIYAH (BADRI MAHAL 1st FLOOR)
NAME INT OFF NO MOB NO RES NO
BADRUL JAMALI BHAI SAHEB 4105 66375105 9820495654 23621087
JAFFARUS SADIQ BHAI SAHEB 4106 66375106 23621006
SHZ. SAIFUDDIN SAHEB
TAHA B.S. SHZ. SAIFUDDIN SAHEB 4114 66375114 9322265655 23610427
HUSAIN B.S SHZ. SAIFUDDIN SAHEB 4106 66375106 9322281144 23621006
SH. HAIDER ALI INDOREWALA 4115 66375115 9821226050 22690315
SH SHABBIR BHAI KHUMUSI 4116 66375116 9819744525 23702278
SH. HATIM BHAI KHUMUSI 4117 66375117 9820671350 23411876
SH. KHUZEMA BHAI SHAJAPURWALA 4119 66375119 23718172
SH. ABDULHUSAIN BHAI NAJMI 4120 66375120 9892852852 22837516
SH. SAIFUDDIN BHAI QAMARI 4121 66375121 9820534652 23780682
SH. QUTUBKHAN BUDRI 4122 66375122 9821577782 22826416
SH. MUSTAFA BHAI CURRIM 4136 66375136 9820290851 23732521
SH. ALIASGER BHAI AHMEDABADWALA 4123 66375123 9820646352 23782102
SH. MUFADDAL BHAI INDOREWALA 4124 66375124 9819529814 23435357
SH. SHABBIR BHAI KANOREWALA 4137 66375137 9920657111 23748262
IDRIS BHAI BIN NOMAN BHAI 4126 66375126 9819858901 65296350
MUDER BHAI BIN JAFAR BHAI 4118 66375118 9920452527 65240218
SH.HAIDER BHAI CASSIMJEE 4127 66375127 23702552
SH. MUSLIM MADRASWALA 4128 66375128 23439584
M.HUZEFA BHAI GORIYAWALA 4130 66375130 9892846052 28321702
M. YUSUF SIRAJ BHAI 4135 66375135 9892996394 9987381421
M.ABDEABITURAB BHAI RANGWALA 4129 66375129 9820827041 22020464
M. HUSAIN BHAI RATLAMWALA 4138 66375140 9892975257 22692145
M.ADNAN BHAI KHORAKIWALA 4131 66375131 9820332909
M.HUZEFA BHAI AMIN 4113 66375113 9224606505 22692145
M.AMMAR BHAI TALIB (HONGKONGWALA) 4141 66375141 9819041655 22613351
OPERATOR - EXTN -4100 -BOARD NO 66375152 FAX NO 66375742
Website :- www.aljameaadm.com Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it